Kasutustingimused

Versioon 1.0 seisuga 01. mai 2021.

Meie tingimused

Käesolevad üldpõhimõtted ja tingimused (Tingimused) sätestavad asjaolud, mille alusel teie (Kasutaja) võite kasutada meie veebisaiti Crezu.ee (Sait). Saidi kasutamine hõlmab muu hulgas selle külastamist, sirvimist ja/või isiklike andmete esitamist Saidi kasutajaks registreerumisel.

Enne Saidi kasutamist soovitame Tingimused hoolikalt läbi lugeda. Tingimuste koopia allalaadimine või printimine edaspidiseks viitamiseks on lubatud. Teie vastutate selle eest, et oleksite teadlik käesolevate Tingimuste sisust ja sellest, kuidas need võivad mõjutada Saidi kasutamist.

Saidi kasutamisega kinnitate, et nõustute Tingimustega ja kohustute neid järgima. Kui te ei nõustu Tingimustega, palun lahkuge meie veebisaidilt ja hoiduge meie teenuste kasutamisest.

Saidi kaudu kogutud isikuandmete kasutamise kohta leiate teavet meie privaatsuseeskirjadest. Küpsiste kasutamise kohta leiate üksikasju meie küpsiste reeglitest. Viidetena on sellesse dokumenti lisatud nii meie Privaatsuseeskirjad kui ka Küpsiste reeglid.

Meie firma

„CREZU“ on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Fininity OÜ (registrikood 14523902, aadress: Tartu mnt 84a, 10112 Tallinn, Eesti).

Meie Teenused

Crezu.ee omanik ja haldaja on Fininity OÜ.

Meie ei ole laenuandja ega pakkuja. Seetõttu ei paku me teile kunagi otse laenu ega muud krediiditoodet. Pakume laenu sobitamise veebiteenust. Tutvustame teile laenuandjaid või finantsteenuste pakkujaid. Kui esitate meie veebisaidil taotluse, annate oma nõusoleku Fininity OÜ-le, et see vastaks teie taotlusele meie andmebaasi kantud laenuandja või pakkujaga. Seejärel näitame reaalajas teie taotlust ühele või mitmele laenuandjale või pakkujale, sõltuvalt nende laenu väljastamise kriteeriumidest, kuni üks krediidiasutustest võtab teie taotluse vastu või kui kõik laenuandjad ja pakkujad keelduvad teie taotlust vastu võtmast. Kui laenuandja või pakkuja otsustab teie taotluse vastu võtta, suunatakse teid laenuandja või pakkuja veebisaidi. (Kui laenuandja või pakkuja ei tegutse veebis, võime esitada teile ekraanipildi, mis annab täpset teavet ja kontaktandmeid laenuandja või teenusepakkuja kohta, kes teie taotluse aktsepteeris).

Kõigil juhtudel suuname teid ainult selle laenuandja või pakkuja juurde, kes on teie taotluse läbi vaadanud ja selle vastu võtnud teades, et nad saavad teile laenu anda. Laenuandja või pakkuja võib meile maksta tasu teie vahendamise eest neile.

Teil ei ole kunagi kohustust üheltki pakkujalt laenu võtta. Soovitame hoolikalt lugeda iga laenuandja või pakkuja tingimusi, et teha teadlik otsus selle kohta, kas nende pakkumine sobib teile. Kui teil tekib kahtlusi, siis soovitame teil enne nende laenutingimustega nõustumist pöörduda laenuandja või pakkuja poole.

Kogu info laenuandja või pakkuja veebisaitidel kuvatud laenusummade, tagasimakseperioodide või intressimäärade kohta on puhtalt näitlikustava iseloomuga laenutoote kohta. Need näited ei ole toodud reaalse kinnitusena selle kohta, mida laenuandja või pakkuja teile tegelikult pakub. Seetõttu ei esitata neid garantiina ning garantiina ei saa neid ka kasutada.

Tulenevalt asjaolust, et me ei paku kunagi laene ega finantsteenuseid otse teile, on kõik laenuandja või pakkuja veebisaitidel esindatud intressimäärade näited täielikult meie kontrolli alt väljas. Lisaks on mis tahes laenu pakkumise otsustamine laenuandja või pakkuja pädevuses; meil pole laenu pikendamise või kinnipidamise otsuse üle kunagi mingit kontrolli ega mõju.

Laenuandja või pakkuja viib enne otsuse langetamist või pakkumise pikendamist läbi teie taustakontrolli. See võib, kuid ei pruugi, sisaldada teie endise ja praeguse makseajaloo täielikku hindamist.

Juurdepääs Saidile

Me lubame ajutiselt juurdepääsu Saidile. Jätame endale õiguse Saidil osutatavat teenust ilma ette teatamata muuta, tühistada või sellega viivitada. Me ei vastuta selle eest, kui Sait pole igal ajal, ajavahemikul või mis tahes põhjusel saadaval.

Mõnikord võime piirata juurdepääsu registreeritud kasutajatele, Saidi osadele või kogu Saidile.

Informatsiooni täpsus

Fininity OÜ ei väida mingil viisil, et sellel Saidil sisalduv teave on kontrollitud, terviklik, täpne ja/või täielik. Me ei võta endale mingit vastutust sellel Saidil sisalduva teabe õigsuse või täielikkuse eest; ega selle eest, kui keegi usaldaks siin esitatud teavet.

Kavatseme Saiti regulaarselt uuendada. Võime selle sisu igal ajal lisada, muuta või kustutada. Vajadusel võime peatada juurdepääsu Saidile või selle tähtajatult maha võtta.

Me jätame endale õiguse Saidil muudatusi teha ja käesolevaid Tingimusi igal ajal muuta. Teie kohustuseks on meie Saidi tingimused regulaarselt üle vaadata. Saidi kasutamine pärast muudatuste tegemist tähendab, et nõustute uute, muudetud nõuete ja tingimustega.

Välislingid

Kõik muudele veebilehtedele või kolmandate osapoolte sisule suunavad lingid on esitatud ainult teie teavitamiseks. Meil pole nende veebisaitide sisu üle mingit kontrolli. Me ei vastuta nende võimalike kahjude või kulutuste eest, mis võivad tekkida nende veebilehtede kasutamisest.

Aktsepteeritav kasutamine

Teil on lubatud kasutada meie iframe vormi ja veebisaiti ainult seaduslikel eesmärkidel. Teil pole lubatud kasutada meie veebisaiti ja/või vormi:

  • Muul viisil, mis rikub kohalikke, riiklikke või rahvusvahelisi seadusi või määrusi.
  • Igasugusel viisil, mis on petturlik või ebaseaduslik või millel on petturlik või ebaseaduslik mõju.
  • Edastada või üles laadida vormi kaudu laimavat, solvavat või sündsusetut materjali.
  • Edastada või vormi kaudu üles laadida arvutiviirusi, pahavara või muud sellelaadset, mis on mõeldud arvuti tavapäraste tööprotseduuride segamiseks, katkestamiseks või häirimiseks.

Vastutus

Nii palju kui seadus lubab, välistame kõik garantiid, kinnitused, tingimused või muud asjaolud, mis võivad kehtida sellele Saidile või mis tahes sellel sisalduvale otsesele või kaudsele sisule.

Me ei saa lubada ega garanteeri, et ükski laenuandja või pakkuja rahuldab üksikuid laenutaotlusi. See võib tuleneda otseselt või kaudselt erinevatest teguritest, milleks võivad olla: süsteemirikked, valesti edastatud teave või ennenägematud probleemid, mis ei ole meie, laenuandja või pakkuja kontrolli all.

Kui me pole olnud hooletud, ei ole käitunud vastavalt käesolevatele Tingimustele või kui Eesti Vabariigi seadused nõuavad, ei vastuta me teie kantud kahjude eest. Kui te ei kasuta seda vormi mõistliku ettevaatusega ja vastavalt käesolevatele Tingimustele, või peaksime avastama või teada saama, et olete seda vormi petlikult kasutanud, jätame koos laenuandja või pakkujaga endale õiguse teilt välja mõista kõik mõistlikud kulud, mis võivad meile tekkida, kui võtame kasutusele meetmeid võlgnetavate summade sissenõudmiseks ja peatame vormi kasutamise.

Intellektuaalse omandi õigused

Kõik intellektuaalse omandi õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kõik andmebaasiõigused, õigused oskusteabe osas, õigused ja patendid leiutistele (kõikidel juhtudel, olgu need siis registreeritud või registreerimata, ning kõik õigused registreerimise taotlemiseks), õigused disainilahendustes ja kõik muud intellektuaalse või tööstusomandi õigused mis tahes jurisdiktsioonis, mis tahes sisu, käesoleval veebisaidil sisalduv kirjalik teave, materjalid, protsessid või andmed kuuluvad Fininity OÜ-le või selle litsentsinud algallikale. Käesolevaga kaitstakse kõik Fininity OÜ õigused sellistele intellektuaalse omandi õigustele.

Teil on lubatud Saidilt välja printida mis tahes lehe(lehtede) koopia(d) ja väljavõtted ning hoida neid isiklikuks kasutamiseks.

Teil ei ole lubatud mis tahes viisil muuta Saidi materjalide koopiaid paberkandjal või digitaalsel kujul. Teil ei ole lubatud kasutada ühtegi illustratsiooni, fotot, heli- või videovoogu ega graafikat tekstist eraldi.

Kliendikontroll

Kui olete oma taotluse esitanud, võib laenuandja või pakkuja asjakohaste otsuste tegemiseks palgata maksevõime ja pettuse ennetamise agentuure. Et maksevõime kontroll ja maksehäirete registrid aitavad petturlike taotluste ärahoidmist, palume teil nõustuda oma andmete sellise kasutamisega ja tagada teie isikuandmete kaitse.

Peate alati esitama täpset ja tõest teavet. Eksitava teabe esitamist loetakse Tingimuste teadlikuks rikkumiseks. Samuti rikub see tõenäoliselt kõikide laenuandjate või pakkujate lepinguid. Eksitava teabe teadlik esitamine võib kaasa tuua kriminaalsüüdistuse.

Kui olete volitanud mõnda kolmandat osapoolt teie nimel tegutsema, on igasugune kolmanda isiku poolt esitatud teave teile lepinguliselt siduv. Kui otsustate Saidi kaudu esitada ühise rahastamis- või laenutaotluse, käsitletakse mõlemat osapoolt kliendina, kes tegutsevad üksteise nõusolekul ühise eesmärgi nimel. Kui ühisavalduse üks osapool sõlmib ja saab kirjavahetust, siis eeldatakse, et igasugune suhtlus toimub mõlema poolega.

Töötleme ainult teie kohta käivat teavet (sh teie veebisaidi külastusi, kuid mitte ainult) vastavalt meie Privaatsustingimustele. Kasutades meie Saiti ja vormi, annate meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Seeläbi annate ka kinnituse, et kõik teie esitatud andmed ja teave on tõesed ja täpsed.

Teated poolte vahel

Võime teiega ühendust võtta telefoni, SMS-i, posti, e-posti ja/või automatiseeritud sõnumite kaudu, et edastada teateid teie taotluse, teabe ja/või teenuste kohta, mis võivad teile huvi pakkuda.

Kohtualluvus

Saiti ja vormi hallatakse ning juhitakse Eesti Vabariigist. Käesolevaid Tingimusi ja kõiki nendest tulenevaid või nendega seotud lepinguväliseid kohustusi reguleerivad Eesti Vabariigi seadused. Saidi kasutamisel nõustute pöördumatult alluma Eesti Vabariigi kohtute pädevusele.

Teie isikuandmete kustutamine

Kui soovite kinnitada oma õigust olla unustatud ja taotleda oma isikuandmete eemaldamist või kustutamist, külastage aadressi Isikuandmete kustutamise taotlus või saatke kiri e-posti aadressil compliance@crezu.com.

Kaebused

Püüame tagada, et meie teenus pakuks teie jaoks alati rahuldavaid tulemusi. Kui soovite siiski esitada ametlikku kaebust, saatke palun e-kiri aadressil compliance@crezu.com.